موسسه عصر گفتگوی قلم در راستای اجرای پروژه کنفرانس علمی سیستم های نوین ایجاد و اشتغال و کار آفرینی موفق به اخذ حمایت معنوی از وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی گردیده است.