انعکاس خبر کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات قراردادهای تجاری بین الملل در خبر شبکه جهانی جام جم

انعکاس خبر کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات قراردادهای تجاری بین الملل در خبر انگلیسی شبکه جهانی جام جم

انعکاس خبر کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات قراردادهای تجاری بین الملل در بخش خبری ۲۴ اخبار شبکه ۵