اولین دوره آموزشی تخصصی لباس Sep-2016 برابر شهریور ماه 1395 در شهر پاریس برای برندهاو مجموعه های ایرانی برگزار شد.

با توجه به نقش کشور فرانسه در صنعت پوشاکمد-لباس ومنسوجات بعنوان یکی از قطبهای صنعتی در دنیا و حضور اساتید به نام در این کشور دوره آموزشی مذکور توانست نقش و اهمیت ویژه ای در ارتقای صنعت داخلی مد و لباس وصنعت پوشاک ایفا  نماید .

 

 برخی از محورها ی مطروحه ؛

  • بررسی نقاط ضعف کالاها وبرندهای ایرانی در مقایسه با تولیدات اروپایی
  • نقش مؤثر مخاطبان تخصصی و حرفه ای به ویژه تولید کنندگان
  • توجه به اقتصاد هنر طراحی لباس و کاربردی کردن آن
  • استفاده از ظرفیت های رسانه ای و استمرار آن در رویدادهای اجرا شده
  • ارتقاء آموزش مدیران اجرایی به رویدادها
  • افزایش آگاهی طراحان و برندهای در نحوه حضور
  • توسعه و توجه بیشتر به لباس های مردانه
  • برقراری ارتباط منطقی بین برندها ، تولیدکنندگان و طراحان
  • توجه به صادرات طرح ها