تاییدیه از سازمان ملی بهره وری ایران

تاییدیه از سازمان ملی بهره وری ایران برای حمایت معنوی در کنفرانس علمی سیستم های نوین ایجاد اشتغال و کار آفرینی با موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم.