تفاهم نام مکاری آموزشی و پژوهشی بین موسسه فرهنگی و هنری  عصرگفتگوی قلم  وانجمن مدیریت ایران صورت گرفت.