موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم در کنفرانس علمی سیستم های نوین ایجاد اشتغال و کارآفرینی با دانشکده کارآفرینی همکاری نموده است