«کنگره» واژه ای فرانسوی است که در تلفظ فارسی  این واژه «گ» به صورت ساکن خوانده می شود و معنی کلی آن اجتماع است .

در واقع به عبارتی دیگر کنگره ،به گرد هم آمدن انجمنی از صاحبنظران و دانشمندان و نیز سران د՚وَل اطلاق می شود که به بحث و ارزیبابی مسائل مختلف شامل ،مسائل سیاسی،اجتماعی ، فرهنگی و… می پردازند.

  مصادیق عینی بین المللی شدن یک کنفرانس عبارت است از :

 

1-محورهای کنفرانس نباید صرفا متمرکز بر معضلات داخلی باشد .
۲- همراهی کردن انجمن ها و تشکلهای بین المللی
۳–  بخش اعظم مقالات نباید داخلی باشد بلکه درصدی باید از خارج گردآوری شود.
۴– زبان رسمی کنفرانس و نیز کتاب مجموعه مقالات،انگلیسی باشد.
5–  میزان مستندات تبلیغاتی انگلیسی با مستندات تبلیغاتی فارسی برابر باشد.
6– آگهی کنفرانس در نشریات معتبر بین المللی درج گردد.
7– کارگاه های آموزشی توسط متخصصان غیرداخلی ارائه گردد.
8کنفرانس شرکت کننده خارجی داشته باشد
9 لزوم قرارگیری عنوان کنفرانس در وب سایتها و دایرکتوریهای بین المللی
10حامیان رسانه ای بین المللی  کنفرانس را پوشش دهند.
11 داوران بین المللی در کنفرانس حضور داشته باشند.
12– وب سایت کنفرانس  به زبان فارسی وانگلیسی باشد