بازدید از آموزشگاه «عصر قلم» توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای

مفتخریم که موسسه فرهنگی و هنری «عصر گفتگوی قلم» موفق به تاسیس آموزشگاه عصر قلم در زمینه مالی و بازرگانی گردیده است؛ در همین راستا در تاریخ 13۹۴٫۷٫۷ میزبان جناب آقای«حمیدرضا خانپور» مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران جهت بازدید از آموزشگاه قلم بوده ایم .