حمایت معنوی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی از یک کنفرانس

جذب حمایت معنوی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در راستای برپایی سومین کنفرانس مدیریت و کنترل پروژه های ساختمانی و عمرانی