عصرگفتگوی قلم “تنها نماینده رسمی مدرسه آکادمیک مدیریت dman” در راستای ارتقای بارعلمی بازرگانان ایرانی انجام داد:
عقد تفاهنامه همکاری مشترک با  اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری « عصر گفتگوی قلم » ، از آنجایی که این موسسه ، به عنوان ” تنها نماینده رسمی مدرسه آکادمیک مدیریت dman” در راستای ارتقای بار علمی و نیز کمک برای ورود به بازارهای اروپا در شرایط تحریم،  تا کنون سمینارها و دوره های آموزشی متعددی را در سطح داخلی و بین المللی برگزار کرده است ، در گامی جدید ، ضمن توجه به ظرفیتهای مهم تجاری در استان های مختلف کشور ، تفاهمنامه ای به صورت مشترک با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان گلستان منعقد کرد.

هدف از انعقاد این تفاهمنامه ، ایجاد همکاری مشترک در زمینه های تخصصی ،علمی ، آموزشی، مشاوره ای در قالب برگزاری سمینار و ورکشاپ بصورت اعزام بازرگانان عضو وغیر عضو معرفی شده از سوی اتاق استان گلستان ،به کشور آلمان  است. حضور اساتید برجسته و نامدار آلمانی جهت تدریس در اتاق بازرگانی استان گلستان از دیگر اهداف این تفاهمنامه به شمار می رود.