عقد قرارداد با دانشگاه تجارت استانبول و اتاق تجارت استانبول

افتخاری دیگر برای عصرگفتگوی قلم و عقد قرارداد با دانشگاه تجارت استانبول و اتاق تجارت استانبول