قدردانی بخش بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از عصر گفتگوی قلم