قدردانی حمید قبادی از مدیرعامل عصر گفتگوی قلم برای برگزاری موفق نمایشگاه لایف استایل ترکیه