موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم تفاهم نامه ای با انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران در زمینه برگزاری همایش و سمینار منعقد کرد .