با حمایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی بخش تعاونی با همکاری موسسه فرهنگی هنری عصر گفتگوی قلم ، در راستای تعالی سازمانی تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون، خانه تعاونگران اقدام به ارزیابی تعاونی ها و اعطای جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی می نماید