مصاحبه با مدیرعامل عصر گفتگوی قلم -بخش خبری 24 تهران

مصاحبه با مدیرعامل عصر گفتگوی قلم-بخش خبری 22:30

بخش خبری 18 شبکه جهانی جام جم

بخش خبری 9 شبکه جهانی جام جم

گزارش اجلاس -بخش خبری 7 شبکه جهانی جام جم

گزارش اجلاس-بخش خبری 24 تهران

گزارش تکمیلی

ارتباط زنده از محل برگزاری اجلاس-شبکه جهانی جام جم