انعکاس کنفرانس «مدیریت سرمایه گذاری در مشاغل و صنایع پر ریسک» در خبر 24

انعکاس کنفرانس «مدیریت سرمایه گذاری در مشاغل و صنایع پر ریسک» در خبر 18:30