عقد تفاهم نامه « عصرگفتگوی قلم» با « مجتمع فنی تهران »

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری « عصر گفتگوی قلم» ، مطابق تفاهم نامه منعقدشده با « مجتمع فنی تهران »  در نظراست  دوره های مهارتی « تشریفات »  و « باریستا » طی 2 روز بصورت فشرده برگزار گردد.

در این دوره ،علاوه بر حضور اساتید داخلی از اساتید مطرح کشور ترکیه نیز دعوت بعمل خواهد آمد و همچنین در پایان دوره ،شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر از « مجتمع فنی تهران» مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای کشور دریافت خواهند کرد.