پذیرش هیات و برگزاری نشست از کشور ترکیه تیر ماه ۹۳