بخش خبری 22:30

بخش خبری 24 و18:30 شبکه تهران

بخش های مختلف خبری شبکه جهانی جام جم

گزارش کامل اخبار شبکه تهران از دومین همایش ظرفیتهای اصناف استان تهران