تقدیر آکادمی DMAN آلمان از موسسه عصر گفتگوی قلم در راستای همکاری های مشترک